O spoločnosti

Ideový zámer

Institute of Consulting, a. s. vznikla ako konzultačná spoločnosť zameraná na odborné poradenstvo, tvorbu analýz a hľadanie riešení pre podnikateľov v oblasti developmentu v prostredí verejnej správy. 

Ambíciou bolo vytvoriť spoločnosť založenú na profesionalite a odbornosti, ktorá má potenciál skĺbiť potreby podnikateľského sektora s možnosťami jednotlivých zainteresovaných orgánov verejnej správy, zúročiť tak dlhoročné pracovné skúsenosti členov teamu, v minulosti pôsobiacich v samospráve a verejnej správe a vyplniť existujúce vákuum v komunikácií medzi úradmi a externým prostredím. 

Komparatívnou výhodou našej spoločnosti je hĺbkové poznanie a praktické skúsenosti s fungovaním a legislatívnym prostredím tak orgánov verejnej správy, ako aj zákonitostí a procesov podnikateľského prostredia v záujmovom segmente.

Zloženie spoločnosti umožňuje na riešenie daných problémov aplikovať tzv. „duálny software“ tzn. aktívne pracovať s poznatkami zo súkromnej i verejnej sféry. Ide o formu „nadstavbového inžinieringu,“ ktorého cieľom je dosiahnuť optimálne riešenie a priamo na mieru modelovať pre konkrétneho klienta dostupné riešenia v súlade s platnou legislatívou.

Čo ponúkame

čítať viac

Naše ciele

Posúvať

hranice v myslení dotknutých subjektov na obidvoch stranách smerom ku kompromisnému riešeniu (win-win stratégia)

Hľadať

nové, inovatívne, efektívne a kreatívne riešenia v rámci existujúcej právnej úpravy, hľadať a ponúkať riešenia tam, kde konvenčné prostriedky nevedú k stanovenému cieľu

Vybudovať

 • u klienta pocit absolútnej dôvery a istoty
 • na úradoch istotu, že nami zastrešené konania nesú punc profesionality, dôveryhodnosti a maximálnej ústretovosti

Identifikovať a eliminovať problémové body

Portfólio poskytovaných činností

Poradenstvo

Analýzy

Riešenia

Bližšia špecifikácia

Komplexné riešenie developmentu v komunálnom prostredí – samospráva a verejná správa

 • analýza prostredia
 • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností a právnych vzťahov k nim

Činnosť so zameraním na územnoplánovaciu činnosť

 • poradenstvo v oblasti súladu posudzovaných investičných zámerov s územnoplánovacou dokumentáciou

Činnosť so zameraním na poradenstvo a služby pri realizovaní investičných zámerov

 • spracovávanie rôznych druhov odborných podaní (žiadosti, návrhy, opravné prostriedky riadne i mimoriadne…)
 • zastupovanie v správnych konaniach

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť je súčasťou stavebného procesu, ktorá predstavuje súhrn činností, ktoré v mene investora/stavebníka vykonáva právnická/fyzická osoba za účelom zabezpečenia prípravy a realizácie stavieb.

Ide o nadstavbovú službu pri príprave a realizácii stavieb, ktorou sa zabezpečuje balík služieb pri zastupovaní investora v konaniach s jednotlivými orgánmi štátnej správy, samosprávy, tiež aj inými dotknutými organizáciami (napr. správcovia inžinierskych sietí, majitelia, prevádzkovatelia jednotlivých inžinierskych sietí) v územnom, stavebnom, či kolaudačnom konaní.

V prípade potreby „inžiniering“ v kooperácii s investorom a projektantom zabezpečuje potrebné odborné posudky, vstupné podklady, prieskumy a stanoviská.

V rámci inžinieringu sa zabezpečuje najmä vydanie právoplatného:

a všetkých s tým súvisiacich rozhodnutí, povolení, stanovísk a vyjadrení.

čítať viac

Čo poskytuje INSTITUTE OF CONSULTING, a.s.

Plynulosť priebehu jednotlivých fáz povoľovacích procesov dosahujeme maximálne efektívnymi krokmi, najmä včasným zosúladením spolupráce medzi investorom, architektom/projektantom a inžinieringom. Správne nastavené prepojenie a bezprostredná súčinnosť inžinieringu v každom stupni projektovej prípravy zvyšuje a optimalizuje proces.

Nadstavbou nášho výkonu inžinieringu je kvalitná príprava a spracovanie všetkých zmlúv potrebných k pripojeniu na inžinierske siete, majetkovoprávnych zmlúv, prípadne iných relevantných právnych dokumentov súvisiacich s pripravovanou výstavbou. Inžiniering zabezpečuje aj zastupovanie klienta v jednotlivých konaniach počas celého povoľovacieho procesu.

Aktívnou spoluprácou s klientom a koordináciou činností vo všetkých štádiách projektu zabezpečujeme najmä:

Investičný zámer/študia:

 • zhodnotenie súladu s územnoplánovacou dokumentáciou

 • identifikácia rizík

Proces EIA:

 • aktívna spolupráca pri spracovaní zámeru – hodnotenie vplyvov činnosti na životné prostredie (realizovanej stavby v procese výstavby a po realizácii)
 • aktívna spolupráca pri pripomienkovaní a verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
 • sumarizácia podmienok pre uskutočnenie stavby

Územné konanie

 • pravidelná účasť na pracovných stretnutiach investor – projektant – inžiniering 
 • zabezpečenie povolenia na výrub drevín 
 • aktívne spolupôsobenie pri efektívnom členení stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory z pohľadu budúcej správy a vlastníctva 
 • príprava a spracovanie podkladov pre rôzne typy majetkovoprávnych zmlúv 
 • kontrola spracovanej projektovej dokumentácie v stupni DÚR (Dokumentácia pre územné rozhodnutie), zapracovanie podmienok EIA, prípadne podmienok daných správcami inžinierskych sietí
 • zabezpečenie stanovísk príslušných (dotknutých) orgánov a organizácií, vrátane správcov  inžinierskych sietí 
 • priebežné operatívne  konzultácie 
 • kompletizácia vyjadrení 
 • spracovanie  a podanie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia
 • územné konanie – zastupovanie investora v konaní, vydanie územného rozhodnutia (ÚR) – kontrola vydaného rozhodnutia

Stavebné konanie

 • sumarizácia podmienok vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácii k územnému konaniu, prerokovanie: investor – projektant – inžiniering 
 • príprava a spracovanie zmlúv potrebných k pripojeniu na inžinierske siete
 • príprava a spracovanie majetkovoprávnych zmlúv, prípadne iných relevantných právnych dokumentov súvisiacich s pripravovanou výstavbou
 • pravidelná účasť na kontrolných dňoch: investor – projektant – inžiniering , prerokovanie spracovávania DSP (dokumentácie pre stavebné povolenie)
 • kompletizácia a podanie žiadosti o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona – overenie dodržania podmienok určených v územnom konaní
 • podanie žiadostí o stanovisko resp. vyjadrenie k DSP orgánom, organizáciám, správcom inžinierskych sietí a ostatným dotknutým predmetným konaním
 • možné konzultácie k predmetným žiadostiam
 • kompletizácia vyjadrení 
 • spracovanie  a podanie žiadosti o vydanie stavebných povolení, na všeobecný stavebný úrad a na špeciálne stavebné úrady
 • stavebné konania – zastupovanie investora v konaniach, vydanie príslušných stavebných povolení – kontrola vydaných povolení
 • vyznačenie právoplatnosti stavebných povolení

Kolaudačné konanie

 • zabezpečenie všetkých podporných stanovísk, vyjadrení a zmlúv potrebných ku kolaudácii
 • kompletizácia podkladov (revízne správy, certifikáty, doklady o vykonaných skúškach, atestoch, doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebným odpadom
 • spracovanie a podanie žiadosti o záväzné stanovisko orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
 • podanie žiadostí – návrhov na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • zastupovanie investora v konaniach, vydanie príslušných kolaudačných rozhodnutí – kontrola vydaných rozhodnutí
 • vyznačenie právoplatnosti kolaudačných rozhodnutí
 • zabezpečenia adresných bodov a pridelenia súpisných a orientačných čísel

impressum

Institute of Consulting, a. s.
Laurinská 3
811 01 Bratislava

Zap. v reg.: OR Okres. súdu Ba I.
Vložka číslo: 6116/B